Canakkale Forum ST Şehitler Diyarı 18 Mart Çanakkale 17Sitemize Kayıt Olmanız 2 Dk'nızı Almaz! Lütfen Sitemize Kayıt Olun ve Üye Olmanın Faydalarından Sizde Yararlanın!

Canakkale Forum ST Şehitler Diyarı 18 Mart Çanakkale 17

Çanakkale Savaşlari, Çanakkale Haberleri, Çanakkale Resimleri, Çanakkale Videoları, Çanakkale Bilgiler, Çanakkalede Turizm, Canakkale İlçeleri, Rehberlik

Değerli Dostlar Tarihe Adını Kazımış Olan Çanakkalemizi Tanıtmak İçin Kurduğumuz Bu Siteye Hoşgeldiniz...
Sitemizden Yararlanabilmek için lütfen Üye Olunuz.. Sitemizde Emeklerin boşa Gitmemesi Açısından Gizli Mesaj Uygulaması Yapılmaktadır..
Moderatör Olmak İsteyen Arkadaşlar Başvuru Yapmak İçin Burayı Tıklayabilirsiniz

Giriş yap

Şifremi unuttum

Arama Motoru

Özel Arama

Anket

Sitemizi Nerden Buldunuz?
67% 67% [ 4 ]
0% 0% [ 0 ]
0% 0% [ 0 ]
0% 0% [ 0 ]
33% 33% [ 2 ]
0% 0% [ 0 ]
0% 0% [ 0 ]

Toplam Oylar : 6

Tarihte Bugün


Tarihte Bugün v.7.0

Istatistikler

Kullanıcılarımız toplam 1370 mesaj attılar bunda 1059 konu

Toplam 174 kayıtlı kullanıcımız var

Son kaydolan kullanıcımız: ömer.1905

Haftanın en aktif yollayıcıları

Facebookta Paylaş

(( Canakkale Forum ST ))

Hava Durumu

CANAKKALE

RSS akısı


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

Anahtar-kelime


  Kanunî’nin büyük sırrını taşıyan sandık

  Paylaş
  avatar
  ÇaNaKKaLeLi
  WeBMaSTeR
  WeBMaSTeR

  Erkek
  Kova
  Ejderha
  Mesaj Sayısı : 1089
  Doğum tarihi : 17/02/88
  Yaş : 30
  Nerden : Çanakkale
  İş/Hobiler : Öğrenci
  Lakap : Acar
  Tecrübe Puanı : 2579
  Rep Puanı : 14
  Kayıt tarihi : 25/09/08
  Takımınız :
  Ruh Haliniz :


  default Kanunî’nin büyük sırrını taşıyan sandık

  Mesaj tarafından ÇaNaKKaLeLi Bir Paz Ara. 07, 2008 5:39 pm

  Tarihçi Yazar Mustafa Arma?an'?n Zaman gazetesinin Pazar ekinde aktard??? tarihi anekdot...

  Kanunî’nin büyük s?rr?n? ta??yan sand?k

  Kanuni Sultan Süleyman, gadre u?ram?? büyüklerimizden. Yok kapitülasyonlar? ba??m?za bela etti, yok Hürrem Sultan’?n bir dedi?ini iki etmedi, yok Osmanl? Devleti’nin çökü? tohumlar?n? att?... “Zirvedeki cüce” diyenleri mi isterseniz, yoksa Türkleri cepheden cepheye sürerek onlar? tüketti diyenleri mi.
  Ne var ki, giderek daha iyi anl?yoruz ki, Kanuni’nin yüzü kal?n bir balç?k tabakas?yla örtülmü? ve alt?ndaki suret, tan?nmaz bir hale getirilmi?.

  Tarihçilerin bu “muhte?em” yüzü ortaya ç?karabilmeleri için muhtemelen on y?llar gerekiyor. Çünkü hangi boyuttan yakla??rsan?z yakla??n etkileyici bir ki?ilik Kanuni. Yaln?z fetih ve seferlerini anlatmak bile bir milletin ba??n? döndürmeye yetebilir. Öbür yandan Divan edebiyat?n?n en fazla gazel yazan ?airi unvan?n? aç?k farkla elinde bulunduruyor. Süleymaniye’sinden Ma?lova Kemeri’ne kadar yüzlerce eseri co?rafyam?za gülümsüyor. Ça??n?n en ??k giyinenlerinden, yani Osmanl? modas?n?n ba??n? çekenlerden biri. Mücevherlere merak? had safhada. Ama ayn? zamanda yeti?tirip Osmanl? sahas?na sürdü?ü müthi? tak?m?n arkas?ndaki teknik direktör olarak da takdire ?ayan bir ki?ilik.

  Avrupal?lar ona “Muhte?em” (Magnificient) diyedursun, biz onun kanun adam? taraf?na önem vermi?iz. Hatta ünlü tarihçi Fernand Braudel’in kitab?nda geçen bir bilgiye göre ?ngiltere saray?ndan bir hukukçu heyeti, Kanuni döneminde ?stanbul’a gelip Osmanl? hukuk sistemini incelemi?ler. Nitekim bugün ?ngiltere’nin hukuk sistemi de Osmanl?’da oldu?u gibi “kazuistik”tir. ABD Senatosu’nda dünyadaki büyük kanun yap?c?lar?n isimlerinin yaz?l? oldu?u salonda Kanuni’nin isminin de yer almas? neden ilgimizi çekmez bilmiyorum.

  Bütün bu ihti?am? içinde Kanuni’nin bir de görünmeyen ki?ili?i vard?r ki, genelde gözden kaç?r?l?r. ?ç dünyas?, derindi ve devrinde ancak onu en yak?ndan tan?yanlar?n ?ahit oldu?u bir güzellikler sahnesiydi. O renkli sahneden üç tablo ile Ramazan’a girmeye ne dersiniz?
  Kanuni, son seferi olan Zigetvar’a gitmek üzere yola ç?kmadan önce o?lu Selim’e anlaml? bir mektup b?rakt?. Sanki ölece?ini sezmi? gibi -zira sefere ç?kaca?? s?rada a??r hastayd?- eline kalemi alm??, o?luna ?u vasiyeti yaz?yordu:

  “Benim candan sevgili iki gözüm nuru Selim Han’?m. Bu iki bazubendi ve bir cevherî al sandu?u vakf eylemi?imdir, iki cihan fahri Muhammed Mustafa’n?n ruhuna sana vasiyet ederim: Bunlar? satub Cidde-i mamureye su getiresin, o?ulluk edip bu vasiyeti yerine getiresiz. Cümle a?alar kim saraydad?r ve cümle oda o?lanlar? ?ahiddir, sen benim yaz?m bilirsin, bu esbâb fahr-i âlemindir, benim de?ildir. Göreyim nice yerine kors?z. Dünya kimseye payidar de?ildir. Ümmidimdir ki, bahas?yla satas?z. Hak Teala bu seferi mübarek idüb gönül ho?lu?uyla gelmek müyesser ede. Habibi hürmetine aleyhisselam.”

  O?luna mücevherle dolu bir sand?k ve iki bazubent (kolçak) b?rak?yor, bunlar? sat ve Cidde ?ehrine su getir, diye vasiyet ediyor. Dikkat edin, hazineden de?il, kendi biriktirdi?i paradan yapt?r?yor hac?lar?n su ihtiyac?n? kar??layacak su yolunu. Bu bir.

  ?kincisi, Kanuni, vefat?ndan k?sa bir süre önce ?eyhülislam Ebussuud Efendi’ye Zigetvar’dan yazd??? bir mektupta ahret karde?i olarak niteledi?i ve hürmet gösterdi?i bir alimden dualar?nda kendisini unutmamas?n? isteyecek kadar da derin bir dünyaya sahiptir. Mektubun metni ?öyledir:


  “Halde halda??m, sinde sinda??m, ahiret kar?nda??m, tarik-i Hak’ta yolda??m Molla Ebussuud Hazretleri dua-i bi-hadd ibla??ndan sonra: Nedir haliniz? Ve nicedir mizac-? lâz?mü’l-imtizâc?n?z? S?hhatte ve afiyette misiniz? Hazret-i Hakk hizane-i hafiyesinden [gizli hazinelerinden] kemal-i kuvvet ve selamet eyliye. Bimennihi lütuflar?ndan niyaz olunur ki, evkat-? müteberrikede [mübarek vakitlerde] bu muhlislerini kalb-i ?eriflerinden ihrac ve iz’ac etmiyeler. Ola ki küffâr-? hakisar münhezim ve mükedder ve asakir-i ?slam umumen mansur ve muzaffer olup r?zaullahu tealaya muvaf?k-? amel ola.”

  Nihayet yandaki minyatürde tabutunun önünde götürüldü?ünü gördü?ümüz o s?r dolu sand?k. Kanuni, bu sand?kla beraber gömülmeyi vasiyet etmi?tir. Oysa ?slamiyet’te böyle bir uygulama yoktur. Ebussuud Efendi merak eder hepimiz gibi. Açt?r?r sand???. Bir de ne görsün? Sa?l???nda yapaca?? i?ler için ?eyhülislam’dan ald??? fetvalar durmuyor mudur içinde! Bunun üzerine Ebussuud Efendi’nin a?lad??? ve, “Ey Süleyman, sen kendini kurtard?n, bakal?m ben nas?l kendimi kurtaraca??m?” dedi?i rivayet olunur.

  Kanuni, ayn? zamanda Kâbe-i Muazzama’n?n en gayretli hizmetkârlar?ndan birisi olmu?tur. Mekke ve Medine’ye yapt??? hizmetler bak?m?ndan babas? Yavuz ve torunlar?ndan II. Abdülhamid ile k?yaslanabilecek olan Kanuni, gerek Harem-i ?erif’e, gerekse Peygamber Efendimiz’in (sas) türbesi etraf?nda yapt?r?lan camiye mermerden birer sanat eseri minber göndermi?, Harem-i ?erif’e iki yeni minare ilave ettirmi?, Peygamber Efendimiz’in do?du?u Hz. Âmine’nin evini yeni ba?tan in?a ettirmi?, Ayn-? Zübeyde suyunu Mekke’ye ak?tm?? ve bu i? için kendi cebinden tam 100 bin alt?n sarf etmi?tir. Ayr?ca Mekke’de bir medrese yapt?rd???n?, e?i Hürrem Sultan’?n da ayn? ?ehirde bir imaret in?a ettirdi?ini biliyoruz.

  Kaynaklar, ihtiyarl???nda Allah(c.c.)’tan ?ehit olarak ölmeyi temenni etti?ini yaz?yor. Zigetvar’da i?te bu duas?n?n kabul olundu?u söylenir. 71 ya??nda üstelik hasta hasta yola ç?kmas?n?n bir sebebi de, yatakta de?il, cihadda ölmek istemesi olamaz m??

  “Köylü milletin efendisidir” sözü Kanuni’nindir

  Genellikle hatal? bir ?ekilde Atatürk’e ait oldu?u zannedilen “Köylü milletin efendisidir” vecizesi asl?nda Kanuni Sultan Süleyman’a aittir. Bir gün mahremleriyle görü?ürken onlara “Velinimet-i âlem [dünyan?n efendisi] kimdir?” diye sormu?. Onlar “Padi?ah efendimizdir” diye cevap verince Kanuni, “Hay?r, dünyan?n efendisi reâyad?r ki, ziraat ve harâ [çiftçilik] emrinde huzur ve rahat? terk ile iktisab ettikleri nimetle bizleri it’âm ederler” demi?tir. Gördü?ünüz gibi tek fark, Kanuni’nin daha evrensel bir tan?mlama yapmas?ndad?r.

  m.armagan@zaman.com.tr

  Zaman-Pazar

  Al?nt?d?r....


   Forum Saati Ptsi Ara. 17, 2018 9:14 am